Jan Bort Werkman

AO/ IC en Rechtmatigheid

Bij provincies en gemeenten worden vanaf de jaarrekening 2004, overeenkomstig het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG), accountantsverklaringen nieuwe stijl afgegeven. In deze accountantsverklaring spreekt de accountant een expliciet oordeel uit over de financiële rechtmatigheid. Naast het getrouwe beeld van de jaarrekening zelf, moet de accountant eveneens vaststellen dat de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten en balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder provinciale en/of gemeentelijke verordeningen.

Vanuit Werkman Advies kan ik uw organisatie ondersteunen bij het plannen, coördineren en uitvoeren van audits en bij het optimaliseren van de interne controle gericht op het waarborgen van en verantwoording afleggen over de financiële rechtmatigheid.

Heeft u een vraag over bovenstaande of wilt u even sparren? Neem dan gerust even contact met mij op!

Powered by WishList Member - Membership Software